House of Kandy Nayakar
Kandy 1590 - 1815
King Sri Vijaya Rajasinha1739 - 1747
King Kirti Sri Rajasinha1747 - 1782
King Sri Rajadhi Rajasinha1782 - 1798
King Sri Vikrama Rajasinha1798 - 1815
PHOTO GALLERY