Chola Dynasty
Anuradhapura BC 377 - 1017
Sena and GuttikaBC 237 - BC 215
King ElaraBC 205 - BC 161
Anuradhapura Chola 1017 - 1070
Rajendra Chola I1018 - 1044
Rajadhiraja Chola1018 - 1054
Rajendra Chola II1051 - 1063
Virarajendra Chola1063 - 1070
Athirajendra Chola1067 - 1070
PHOTO GALLERY